THÔNG TƯ 71 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 43

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2006

THÔNG TƯ

1. Đối tượngthực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính là các đơn vị sự nghiệpcông lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập (đơn vị dự toánđộc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định củaLuật kế toán), hoạt động trong các lĩnh vực sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạynghề; sự nghiệp Y tế, Đảm bảo xã hội; sự nghiệp Văn hoá - Thông tin (bao gồm cảđơn vị phát thanh truyền hình ở địa phương), sự nghiệp Thể dục- Thể thao, sựnghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Bạn đang xem: Thông Tư 71 Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 43

Đối với ĐàiTiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp có quy trìnhhoạt động đặc thù; các đơn vị sự nghiệp có các đơn vị trực thuộc thì đối tượngthực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính là các đơn vị sự nghiệptrực thuộc đảm bảo các điều kiện là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tàikhoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán.

1. Các đơn vị sự nghiệpđược phân loại như sau:

a) Đơn vị có nguồn thu sựnghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sựnghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động).

b) Đơn vị có nguồn thu sựnghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại đượcngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phíhoạt động).

c) Đơn vị cónguồn thu sự nghiệp thấp, đơn vị không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thườngxuyên do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp dongân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động).

Việc phân loạiđơn vị sự nghiệp theo quy định trên, được ổn định trong thời gian 3 năm, sau thờihạn 3 năm sẽ xem xét phân loại lại cho phù hợp.

Trong thời gianổn định phân loại, trường hợp đơn vị sự nghiệp có thay đổi chức năng, nhiệm vụ,tổ chức thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phân loại lại chophù hợp.

2. Cách xác định đểphân loại đơn vị sự nghiệp:

Mức tự bảo đảm chi phíTổng số nguồn thu sự nghiệp

hoạt động thường xuyên= -------------------------------------------- x 100%

của đơn vị (%) Tổngsố chi hoạt động thường xuyên

Trong đó:

- Tổng số nguồnthu sự nghiệp theo quy định tại: điểm 1.2, khoản 1, Mục VIII; điểm 1.2, khoản1, Mục IX của Thông tư này.

- Tổng số chihoạt động thường xuyên theo quy định tại: điểm 2.1, khoản 2, Mục VIII; điểm2.1, khoản 2, Mục IX của Thông tư này.

Tổng số nguồnthu sự nghiệp và tổng số chi hoạt động thường xuyên tính theo dự toán thu, chicủa năm đầu thời kỳ ổn định.

Căn cứ vào mứctự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp được phân loại nhưsau:

a) Đơn vị sựnghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, gồm:

- Đơn vị sựnghiệp có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thứctrên, bằng hoặc lớn hơn 100%.

- Đơn vị sựnghiệp đã tự bảo đảm chi phí hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp, từ nguồn ngânsách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đặt hàng.

b) Đơn vị sựnghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động: Là đơn vị sự nghiệp có mức tự bảođảm chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thức trên, từ trên 10% đếndưới 100%.

c) Đơn vị sựnghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, gồm:

- Đơn vị sựnghiệp có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thứctrên, từ 10% trở xuống.

- Đơn vị sựnghiệp không có nguồn thu.

1. Đơn vị sựnghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chiphí hoạt động có các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được cấpcó thẩm quyền giao, được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cánbộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sựnghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay theo quy địnhcủa pháp luật.

Các dự án đầutư từ nguồn vốn vay tín dụng, vốn huy động phải thực hiện theo đúng quy định củapháp luật, công khai, dân chủ trong đơn vị, theo quy hoạch được cấp có thẩm quyềnphê duyệt và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên biết, theo dõi, kiểm tra thực hiện.

2. Về chi trảlãi tiền vay, lãi tiền huy động:

a) Chi trảlãi tiền vay cho các tổ chức tín dụng theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồngvay;

b) Chi trảlãi tiền huy động của cán bộ, viên chức (huy động vốn theo hình thức vay của cánbộ, viên chức) theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa khôngquá mức lãi suất để tính chi phí hợp lý quy định tại Luật thuế thu nhập doanhnghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Nguồn vốnchi trả lãi tiền vay, lãi tiền huy động; tiền vay, tiền huy động để làm vốn hoạtđộng dịch vụ:

a) Nguồn vốnchi trả lãi tiền vay, lãi tiền huy động (theo hình thức vay của cán bộ, viên chức)đơn vị được tính trong chi phí của các hoạt động dịch vụ do các khoản vay vàhuy động mang lại. Trường hợp huy động vốn theo hình thức cán bộ viên chức cùngtham gia góp vốn với đơn vị và được hưởng lãi phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp, thìlãi tiền huy động được chi trả từ tiền lãi của hoạt động dịch vụ đó, không đượctính vào chi phí.

b) Nguồn vốnchi trả tiền vay, tiền huy động thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

4. Đơn vị đượcdùng tài sản mua sắm từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn vay,vốn huy động để thế chấp vay vốn theo quy định của pháp luật; không được sử dụngkinh phí, tài sản của ngân sách nhà nước để thế chấp vay vốn, chi trả tiền vay,tiền huy động.

1. Đơn vị sựnghiệp có trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước theo quy định hiện hành về quảnlý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Việc quản lý sử dụng đất tạiđơn vị sự nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai và các vănbản hướng dẫn luật hiện hành.

Tiền trích khấuhao và tiền thu do thanh lý (sau khi trừ chi phí thanh lý) của tài sản thuộcnguồn vốn ngân sách nhà nước, được để lại và hạch toán vào Quỹ phát triển hoạtđộng sự nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vịsự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động), được để lại tăng nguồn kinhphí đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị (đối với đơn vị sựnghiệp có nguồn thu thấp - nếu có).

Tiền trích khấuhao, tiền thu do thanh lý (sau khi trừ chi phí thanh lý) của tài sản thuộc nguồnvốn vay, vốn huy động đơn vị được dùng để trả nợ tiền vay, tiền huy động. Trườnghợp đã trả đủ tiền vay, tiền huy động, số còn lại đơn vị bổ sung Quỹ phát triểnhoạt động sự nghiệp.

V. Về hoạt động liên doanh, liên kết, được hướng dẫn như sau:

2. Đơn vị sựnghiệp được sử dụng tài sản đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, tiềnvay, tiền huy động để góp vốn với các đơn vị, tổ chức khác dưới hình thức liêndoanh, liên kết theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng đất để góp vốn liêndoanh liên kết phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướngdẫn hiện hành.

3. Kết quả hoạtđộng tài chính đối với hoạt động liên doanh, liên kết của đơn vị sau khi nộpthuế theo quy định của pháp luật được hạch toán là kết quả của hoạt động dịch vụvà được quản lý sử dụng theo quy định của Thông tư này.

4. Các hoạt độngliên doanh, liên kết phải được công khai dân chủ trong đơn vị và thực hiện chếđộ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

1. Đơn vị sựnghiệp mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện thu, chi qua Kho bạc Nhànước đối với các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của LuậtNgân sách Nhà nước, gồm: kinh phí ngân sách nhà nước cấp; các khoản thu, chiphí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các khoản khác của ngân sách nhà nước(nếu có).

2. Đơn vị sựnghiệp được mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh cáckhoản thu, chi hoạt động dịch vụ.

VII. Về xây dựng quy chế chi tiêu nộibộ, được hướng dẫn như sau:

1. Để chủ độngsử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm vàcó hiệu quả, đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàichính có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ để cán bộ,viên chức thực hiện và Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi (nội dung xây dựngquy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 kèm theo Thông tưnày).

2. Nguyên tắc,nội dung và phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

a) Quy chếchi tiêu nội bộ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp ban hành sau khi tổ chức thảo luậnrộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chứccông đoàn đơn vị.

b) Quy chếchi tiêu nội bộ phải gửi cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp đểtheo dõi, giám sát thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giaodịch để làm căn cứ kiểm soát chi. Trường hợp có các quy định không phù hợp vớiquy định của Nhà nước thì trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo,cơ quan quản lý cấp trên có ý kiến yêu cầu đơn vị phải điều chỉnh lại cho phù hợp;đồng gửi cơ quan tài chính cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoảngiao dịch.

c) Nội dungquy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mứcchi thống nhất trong đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp vớihoạt động đặc thù của đơn vị, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả và tăng cườngcông tác quản lý.

d) Đối với nộidung chi thuộc phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ (chi quản lý, chi nghiệpvụ thường xuyên) đã có chế độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩmquyền quy định (trừ một số tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi quy định tại tiếte, của khoản này), Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp được:

- Đối với đơnvị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phầnchi phí hoạt động: Thủ trưởng đơn vị được quyết định mức chi quản lý và chinghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Đối với đơnvị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động: Thủ trưởngđơn vị quyết định mức chi không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩmquyền quy định.

đ) Đối với nhữngnội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị, trong phạm vi xây dựngquy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành,thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung côngviệc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.

e) Đối với mộtsố tiêu chuẩn, định mức và mức chi đơn vị sự nghiệp phải thực hiện đúng các quyđịnh của nhà nước:

- Tiêu chuẩn,định mức sử dụng xe ô tô;

- Tiêu chuẩn, định mức về nhàlàm việc;

- Tiêu chuẩn,định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động;

- Chế độ côngtác phí nước ngoài;

- Chế độ tiếpkhách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam;

- Chế độ quảnlý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Chế độ sử dụngkinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

- Chế độchính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);

- Chế độ quảnlý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Chế độ quảnlý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sảncố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Riêng kinhphí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, ngànhtheo hướng dẫn của Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và công nghệ.

g) Thủ trưởngđơn vị căn cứ tính chất công việc, khối lượng sử dụng, tình hình thực hiện nămtrước, quyết định phương thức khoán chi phí cho từng cá nhân, bộ phận, đơn vịtrực thuộc hạch toán phụ thuộc sử dụng như: sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại,xăng xe, điện, nước, công tác phí; kinh phí tiết kiệm do thực hiện khoán đượcxác định chênh lệch thu, chi và được phân phối, sử dụng theo chế độ quy định.

i) Đơn vị sựnghiệp không được dùng kinh phí của đơn vị để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sảntrang bị tại nhà riêng hoặc cho cá nhân mượn dưới bất kỳ hình thức nào (trừ điệnthoại công vụ tại nhà riêng theo chế độ quy định).

1.1. Kinh phído ngân sách nhà nước cấp, gồm:

a) Kinh phí bảođảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với đơn vị sự nghiệptự bảo đảm một phần chi phí hoạt động (sau khi đã cân đối với nguồn thu sự nghiệp);được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao, trong phạm vi dự toán được cấp cóthẩm quyền giao;

b) Kinh phíthực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với các đơn vị không phải làtổ chức khoa học và công nghệ);

c) Kinh phí thực hiệnchương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức;

d) Kinh phí thực hiệncác chương trình mục tiêu quốc gia;

đ) Kinh phí thực hiệncác nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng (điều tra, quy hoạch,khảo sát, các nhiệm vụ khác);

e) Kinh phíthực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

g) Kinh phíthực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định (nếucó);

h) Vốn đầu tưxây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố địnhphục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trongphạm vi dự toán được giao hàng năm;

i) Vốn đối ứngthực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

k) Kinh phí khác (nếucó).

1.2. Nguồnthu sự nghiệp; gồm:

a) Phần đượcđể lại từ số thu phí, lệ phí cho đơn vị sử dụng theo quy định của nhà nước;

b) Thu từ hoạtđộng dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị, cụ thể:

- Sự nghiệpGiáo dục và Đào tạo: Thu từ hợp đồng đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước;thu từ các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực hành thực tập, sản phẩmthí nghiệm; thu từ các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ và các khoản thukhác theo quy định của pháp luật.

- Sự nghiệp Ytế, Đảm bảo xã hội: Thu từ các hoạt động dịch vụ về khám, chữa bệnh, phục hồichức năng, y tế dự phòng, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các tổ chức; cung cấpcác chế phẩm từ máu, vắc xin, sinh phẩm; thu từ các hoạt động cung ứng lao vụ(giặt là, ăn uống, phương tiện đưa đón bệnh nhân, khác); thu từ các dịch vụ phachế thuốc, dịch truyền, sàng lọc máu và các khoản thu khác theo quy định củapháp luật.

- Sự nghiệpVăn hóa, Thông tin: Thu từ bán vé các buổi biểu diễn, vé xem phim, các hợp đồngbiểu diễn với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; cung ứng dịch vụ intráng lồng tiếng, phục hồi phim; thu từ các hoạt động đăng, phát quảng cáo trênbáo, tạp chí, xuất bản, phát thanh truyền hình; thu phát hành báo chí, thôngtin cổ động và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

- Sự nghiệpThể dục, thể thao: Thu hoạt động dịch vụ sân bãi, quảng cáo, bản quyền phátthanh truyền hình và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

- Sự nghiệpkinh tế: Thu tư vấn, thiết kế, quy hoạch, dịch vụ nông lâm, thuỷ lợi, thuỷ sản,giao thông, công nghiệp, xây dựng, địa chính, địa chất và các ngành khác; cáckhoản thu khác theo quy định của pháp luật.

c) Thu khác(nếu có).

d) Lãi đượcchia từ các hoạt động liên doanh, liên kết, lãi tiền gửi ngân hàng từ các hoạtđộng dịch vụ.

1.3. Nguồn vốnviện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật.

1.4. Nguồnkhác, gồm:

a) Nguồn vốnvay của các tổ chức tín dụng và vốn huy động của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

b) Nguồn vốntham gia liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theoquy định của pháp luật.

2.1. Chi thường xuyên:

a) Chi hoạt động thườngxuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, gồm: Tiền lương; tiềncông; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm;các khoản chi nghiệp vụ; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chikhác theo chế độ quy định.

b) Chi hoạt động thườngxuyên phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí, gồm: Tiền lương; tiền công; cáckhoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinhphí công đoàn theo quy định hiện hành cho số lao động trực tiếp phục vụ côngtác thu phí và lệ phí; các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn; sửa chữa thườngxuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định phục vụ chocông tác thu phí và lệ phí.

c) Chi cho các hoạt độngdịch vụ; gồm: Tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộpbảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành;nguyên, nhiên, vật liệu, lao vụ mua ngoài; khấu hao tài sản cố định; sửa chữatài sản cố định; chi trả lãi tiền vay, lãi tiền huy động theo hình thức vay củacán bộ, viên chức; chi các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật vàcác khoản chi khác (nếu có).

3.1. Tiềnlương, tiền công:

a) Đối với những hoạt độngthực hiện chức năng nhiệm vụ nhà nước giao; hoạt động thu phí, lệ phí thì tiềnlương, tiền công của người lao động, đơn vị tính theo tiền lương cấp bậc, chứcvụ do nhà nước quy định.

b) Đối với nhữnghoạt động cung cấp sản phẩm do nhà nước đặt hàng, có đơn giá tiền lương trongđơn giá sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì tiền lương, tiềncông của người lao động, đơn vị tính theo đơn giá quy định.

Đối với sảnphẩm nhà nước đặt hàng chưa có đơn giá tiền lương trong đơn giá sản phẩm, thìtiền lương, tiền công của người lao động đơn vị tính theo tiền lương cấp bậc,chức vụ do nhà nước quy định.

Đối với cáchoạt động dịch vụ, đơn vị không thành lập tổ chức sự nghiệp trực thuộc và hạchtoán riêng doanh thu, chi phí của từng loại dịch vụ; thì chi phí tiền lương, tiềncông của người lao động thực hiện hoạt động dịch vụ đó đơn vị tính theo tiềnlương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.

a) Nhà nước khuyếnkhích các đơn vị sự nghiệp tăng thu, tiết kiệm chi, tinh giản biên chế, tăngthêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, saukhi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; căn cứ kết quả tài chínhtrong năm, đơn vị quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm, như sau:

- Đối với đơnvị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, được quyết định tổng mức thu nhậptăng thêm trong năm theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, sau khi đã thực hiệntrích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định tại khoản 4, MụcVIII của Thông tư này.

- Đối với đơnvị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, được quyết định tổng mứcthu nhập tăng thêm trong năm, nhưng tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương cấpbậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định, sau khi đã thực hiện trích lập Quỹphát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định tại khoản 4, Mục VIII của Thông tưnày.

Quỹ tiềnlương cấp bậc, chức vụ làm cơ sở để tính tổng thu nhập tăng thêm trong năm củađơn vị, bao gồm:

- Tiền lươngngạch bậc và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): Tính trêncơ sở hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)của người lao động trong đơn vị (lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ1 năm trở lên) và mức tiền lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

- Tiền lươngtăng thêm của người lao động do nâng bậc theo niên hạn hoặc nâng bậc trước thờihạn (nếu có).

Quỹ tiềnlương cấp bậc, chức vụ trong năm của đơn vị nêu trên không bao gồm khoản tiềncông trả theo hợp đồng vụ việc.

b) Việc chitrả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động trong đơn vị (lao động trongbiên chế và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên) theo quy chế chi tiêu nội bộ củađơn vị và bảo đảm nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiềucho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn.

3.3. Khi nhànước điều chỉnh các quy định về tiền lương, nâng mức lương tối thiểu; khoản tiềnlương cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định do đơn vị tự bảođảm từ các khoản thu sự nghiệp và các khoản khác theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp sau khi đã sửdụng các nguồn trên, nhưng vẫn không bảo đảm đủ tiền lương tăng thêm theo chế độnhà nước quy định, phần còn thiếu sẽ được ngân sách nhà nước xem xét, bổ sung đểbảo đảm chế độ tiền lưuơng chung theo quy định của Chính phủ.

Hàng năm saukhi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định;phần chênh lệch thu lớn hơn chi (thu, chi hoạt động thường xuyên và nhiệm vụnhà nước đặt hàng), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tốithiểu 25% số chênh lệch thu lớn hơn chi để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trả thu nhậptăng thêm cho người lao động, theo hướng dẫn tại điểm 3.2, khoản 3, Mục VIIIThông tư này.

- Trích lậpQuỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với Quỹ khenthưởng, Quỹ phúc lợi mức trích tối đa hai Quỹ không quá 3 tháng tiền lương, tiềncông và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Trường hợpchênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương cấp bậc, chứcvụ trong năm đơn vị được quyết định sử dụng, như sau:

- Trả thu nhậptăng thêm cho người lao động;

- Trích lậpcác quỹ: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (không khống chế mức trích tối thiểu25% chênh lệch thu lớn hơn chi), Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổnđịnh thu nhập. Đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi mức trích tối đa hai Quỹkhông quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trongnăm.

Căn cứ quy định trênđây, mức cụ thể chi trả thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ do Thủ trưởngđơn vị sự nghiệp quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Nội dung chi của Quỹkhen thưởng, Quỹ phúc lợi theo quy định trên bao gồm cả nội dung chi khen thưởng,chi phúc lợi của hoạt động thu phí, lệ phí (đối với những đơn vị được giao nhiệmvụ thu phí, lệ phí).

Sau khi quyếttoán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và xác định được chính xác số chênh lệchthu lớn hơn chi, thủ trưởng đơn vị thực hiện chi trả tiếp thu nhập tăng thêmtheo chế độ quy định cho người lao động theo quy chế chi tiêu nội của đơn vị.Trường hợp đơn vị đã tạm chi vượt quá số chênh lệch thu lớn hơn chi dành để chithu nhập tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ; số chi vượt phải trừ vào sốchi thu nhập tăng thêm của năm sau.

1.1. Kinh phído ngân sách nhà nước cấp, gồm:

a) Kinh phí bảođảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhà nước giao, được cơquan quản lý cấp trên trực tiếp giao trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyềngiao;

b) Kinh phíthực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với các đơn vị không phải làtổ chức khoa học và công nghệ);

c) Kinh phí thực hiệnchương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức;

d) Kinh phí thực hiệncác chương trình mục tiêu quốc gia;

đ) Kinh phí thực hiệnnhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

e) Kinh phíthực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định (nếucó).

g) Vốn đầu tưxây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố địnhphục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trongphạm vi dự toán được giao hàng năm;

h) Vốn đối ứngthực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

i) Kinh phí khác (nếucó).

1.2. Nguồnthu sự nghiệp (nếu có); gồm:

a) Phần đượcđể lại từ số thu phí, lệ phí cho đơn vị sử dụng theo quy định của nhà nước;

b) Thu từ hoạtđộng dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị, hướng dẫntại tiết b, điểm 1.2, khoản 1, Mục VIII của Thông tư này;

c) Thu khác.

1.3. Nguồn vốnviện trợ, quà biếu, tặng, cho (nếu có) theo quy định của pháp luật.

1.4. Nguồnkhác theo quy định của pháp luật (nếu có) .

Xem thêm: Ý Nghĩa Hình Xăm Thánh Giá Có Cánh, Hình Xăm Thánh Giá Có Ý Nghĩa Gì

2.1. Chi thườngxuyên:

a) Chi hoạt động thườngxuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, gồm: Tiền lương; tiềncông; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm;các khoản chi nghiệp vụ; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chikhác theo chế độ quy định.

b) Chi hoạt động thườngxuyên phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí (nếu có), gồm: Tiền lương; tiềncông; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành cho số lao động trực tiếp phục vụcông tác thu phí và lệ phí; các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn; sửa chữa thườngxuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định phục vụ chocông tác thu phí và lệ phí.

c) Chi cho các hoạt độngdịch vụ (nếu có), gồm: Tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoảntrích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiệnhành; nguyên, nhiên, vật liệu, lao vụ mua ngoài; khấu hao tài sản cố định; sửachữa tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ.

3.1. Tiềnlương, tiền công:

a) Đối với nhữnghoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ nhà nước giao; hoạt động thu phí, lệ phíthì tiền lương, tiền công của người lao động, đơn vị tính theo tiền lương cấp bậc,chức vụ do nhà nước quy định.

b) Đối vớicác hoạt động dịch vụ (nếu có) chi phí tiền lương, tiền công cho người lao độngthực hiện hoạt động dịch vụ đó, đơn vị tính theo tiền lương cấp bậc, chức vụ donhà nước quy định.

a) Nhà nướckhuyến khích các đơn vị sự nghiệp tăng thu, tiết kiệm chi, tinh giản biên chế,tăng thêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao,sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; căn cứ kết quả tàichính trong năm, đơn vị được quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong nămcho người lao động, nhưng tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chứcvụ trong năm do nhà nước quy định.

Quỹ tiềnlương cấp bậc, chức vụ làm cơ sở để tính tổng thu nhập tăng thêm trong năm, đơnvị xác định theo hướng dẫn tại tiết a, điểm 3.2, khoản 3, Mục VIII của Thông tưnày.

b) Việc chitrả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động (lao động trong biên chế và lao độnghợp đồng từ 1 năm trở lên) theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và bảo đảmnguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăngthu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn.

3.3. Khi nhànước điều chỉnh các quy định về tiền lương, nâng mức lương tối thiểu; khoản tiềnlương cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định được bảo đảm từcác nguồn theo quy định của Chính phủ.

Hàng năm saukhi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định;phần kinh phí tiết kiệm chi, chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ(nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự sau như sau:

- Trả thu nhậptăng thêm cho người lao động, theo hướng dẫn tại điểm 3.2, khoản 3, Mục IX củaThông tư này.

- Chi khen thưởng định kỳ,đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị theo hiệu quả công việc vàthành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị;

- Chi phúc lợi,trợ cấp khó khăn, đột xuất cho người lao động, kể cả các trường hợp nghỉ hưu,nghỉ mất sức trong năm; chi thêm cho người lao động trong biên chế thực hiệntinh giản biên chế;

- Chi tăng cườngcơ sở vật chất của đơn vị;

- Trường hợpđơn vị xét thấy khả năng tiết kiệm kinh phí không ổn định, đơn vị có thể lập Quỹdự phòng ổn định thu nhập để đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Căn cứ quy định trênđây, mức cụ thể đối với các khoản chi và trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhậpdo Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơnvị.

Nội dung chikhen thưởng, chi phúc lợi theo quy định trên đã bao gồm cả nội dung chi khenthưởng, chi phúc lợi của hoạt động thu phí, lệ phí (đối với những đơn vị đượcgiao nhiệm vụ thu phí, lệ phí).

Sau khi quyếttoán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và xác định được chính xác số chênh lệchthu lớn hơn chi, Thủ trưởng đơn vị thực hiện chi trả tiếp thu nhập tăng thêmtheo chế độ quy định cho người lao động theo quy chế chi tiêu nội của đơn vị.Trường hợp đơn vị đã tạm chi vượt quá số chênh lệch thu lớn hơn chi dành để chithu nhập tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ; số chi vượt phải trừ vào sốchi thu nhập tăng thêm của năm sau.

X. Lập dự toán, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyếttoán thu, chi:

Việc lập dựtoán, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhànước các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước,Luật kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định tại Thông tư này.

1. Lập dự toán:

1.1. Lập dự toán của đơn vị sự nghiệp:

a) Lập dựtoán năm đầu thời kỳ ổn định phân loại đơn vị sự nghiệp:

Căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, nhiệm vụ của năm kế hoạch, chế độchi tiêu tài chính hiện hành, kết quả hoạt động sự nghiệp, tình hình thu chitài chính của năm trước liền kề (có loại trừ các yếu tố đột xuất, không thườngxuyên), đơn vị lập dự toán thu, chi năm kế hoạch; xác định loại đơn vị sự nghiệptheo quy định tại Mục II Thông tư này, số kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước bảođảm hoạt động thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chiphí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phíhoạt động); cụ thể:

- Dự toánthu, chi thường xuyên:

+ Dự toánthu:

Đối với cáckhoản thu phí, lệ phí: Căn cứ vào đối tượng thu, mức thu và tỷ lệ được để lạichi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với cáckhoản thu sự nghiệp: Căn cứ vào kế hoạch hoạt động dịch vụ và mức thu do đơn vịquyết định hoặc theo hợp đồng kinh tế đơn vị đã ký kết.

+ Dự toánchi: Đơn vị lập dự toán chi tiết cho từng loại nhiệm vụ như: chi thường xuyênthực hiện chức năng, nhiệm vụ nhà nước giao; chi phục vụ cho công tác thu phívà lệ phí; chi hoạt động dịch vụ theo các quy định hiện hành và quy định tạiThông tư này.

- Dự toán chikhông thường xuyên đơn vị lập dự toán của từng nhiệm vụ chi theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

Dự toán thu,chi của đơn vị phải có thuyết minh cơ sở tính toán, chi tiết theo từng nội dungthu, chi gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để xem xét tổng hợp gửi Bộ,ngành chủ quản (đối với đơn vị sự nghiệp trung ương), gửi cơ quan chủ quản địaphương (đối với các đơn vị sự nghiệp địa phương) theo quy định hiện hành.

b) Lập dựtoán 2 năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định:

- Đối với dự toánthu, chi hoạt động thường xuyên: Căn cứ quy định của nhà nước đơn vị sự nghiệplập dự toán thu, chi hoạt động thường xuyên của năm kế hoạch. Trong đó kinh phíngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp tựbảo đảm một phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảođảm toàn bộ chi phí hoạt động) theo mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạtđộng thường xuyên của năm trước liên kề, cộng (+) hoặc trừ (-) kinh phí của nhiệmvụ tăng hoặc giảm của năm kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Dự toán chikhông thường xuyên, đơn vị lập dự toán của từng nhiệm vụ chi theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

Dự toán thu,chi đơn vị sự nghiệp gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để xem xét, tổng hợpgửi Bộ, ngành chủ quản (đối với đơn vị sự nghiệp trung ương), gửi cơ quan chủquản địa phương (đối với các đơn vị sự nghiệp địa phương) theo quy định hiệnhành.

1.2. Lập dự toán của cơ quan quản lý cấp trên:

a) Lập dựtoán năm đầu thời kỳ ổn định:

Căn cứ vào dựtoán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định do đơn vị lập; cơ quan quản lý cấp trên dựkiến phân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Mục II Thông tư này và mứckinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm chi hoạt động thường xuyên, chi không thườngxuyên cho đơn vị, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liênquan theo quy định hiện hành.

Việc xác địnhphân loại đơn vị sự nghiệp và mức ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thườngxuyên năm đầu thời kỳ ổn định (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chiphí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phíhoạt động thường xuyên), thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, Mục XI của Thôngtư này.

b) Lập dựtoán 2 năm tiếp theo thời kỳ ổn định:

Hàng năm,trong thời kỳ ổn định phân loại đơn vị sự nghiệp, Bộ Chủ quản (đối với các đơnvị sự nghiệp trung ương), cơ quan chủ quản (đối với các đơn vị sự nghiệp địaphương) căn cứ vào dự toán thu, chi của đơn vị sự nghiệp lập, xem xét tổng hợpdự toán ngân sách nhà nước, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp.

2. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước:

2.1. Giao dự toán năm đầu thời kỳ ổn định:

Căn cứ vào dựtoán thu, chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, Bộ chủ quản (đốivới đơn vị sự nghiệp trung ương), cơ quan chủ quản địa phương (đối với đơn vị sựnghiệp địa phương) lập phương án phân bổ gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩmtra; sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan chủquản giao dự toán cho đơn vị thực hiện:

a) Dự toánthu, chi hoạt động thường xuyên:

- Giao dựtoán thu:

+ Tổng số thuphí, lệ phí

+ Số phí, lệphí được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnđối với từng loại phí, lệ phí.

+ Số phí, lệphí phải nộp ngân sách nhà nước.

- Giao dựtoán chi:

+ Giao dựtoán chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại sử dụng theo quy định của cơ quannhà nước có thẩm quyền đối với từng loại phí, lệ phí.

+ Giao dựtoán chi hoạt động thường xuyên từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp: Căn cứdự toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên năm đầu thờikỳ ổn định đã được phê duyệt (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chiphí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phíhoạt động); cơ quan chủ quản giao dự toán chi hoạt động thường xuyên cho đơn vị,trong phạm vị dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao. Dựtoán chi thường xuyên được giao và phân bổ vào nhóm mục “Chi khác” của mục lụcngân sách nhà nước.

Đối với hoạtđộng dịch vụ, cơ quan chủ quản không giao dự toán thu, chi; đơn vị sự nghiệpxây dựng dự toán thu, chi để điều hành trong năm.

b) Đối với dựtoán chi không thường xuyên: Cơ quan chủ quản giao dự toán cho đơn vị thực hiệntheo quy định hiện hành.

Dự toán chikhông thường xuyên được giao và phân bổ vào 4 nhóm mục chi của mục lục ngânsách nhà nước theo quy định hiện hành.

2.2. Giao dự toán 2 năm tiếp theo của thời kỳ ổn định:

a) Đối với dựtoán thu, chi hoạt động thường xuyên:

Hàng năm,trong thời kỳ ổn định phân loại đơn vị sự nghiệp, cơ quan chủ quản quyết địnhgiao dự toán thu, chi cho đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

Dự toán chithường xuyên do ngân sách nhà nước cấp (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm mộtphần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộchi phí hoạt động) theo mức năm trước liền kề và kinh phí tăng thêm (bao gồm cảkinh phí thực hiện nhiệm vụ tăng thêm) hoặc giảm theo quyết định của cấp có thẩmquyền, trong phạm vị dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyềngiao, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài chính.

b) Đối với dựtoán chi không thường xuyên: Cơ quan chủ quản giao dự toán cho đơn vị thực hiệntheo quy định hiện hành.

2.3. Thực hiện dự toán thu, chi:

Đối với dự toánchi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị sự nghiệp được điều chỉnhnội dung chi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đồng thời gửi cơquan cấp trên và Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để theo dõiquản lý, thanh toán và quyết toán. Cuối năm ngân sách dự toán chi hoạt động thườngxuyên và các khoản thu sự nghiệp chưa sử dụng hết đơn vị được chuyển sang nămsau tiếp tục sử dụng.

Đối với cáckhoản chi không thường xuyên, việc điều chỉnh nội dung chi, nhóm mục chi; kinhphí cuối năm chưa sử dụng, hoặc sử dụng không hết thực hiện theo quy định củaLuật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2.4. Hạch toán kế toán: Các đơn vị sự nghiệp thực hiện hạchtoán vào các mục thu, chi của mục lục ngân sách theo quy định hiện hành. Ngoàira một số khoản chi được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đối với đơnvị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phầnchi phí hoạt động: Khoản chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, hạchtoán vào Mục 108 "Các khoản thanh toán cho cá nhân" tiểu mục 03;trích lập các quỹ, hạch toán vào Mục 134 "Chi khác" tiểu mục chitương ứng.

- Đối với đơnvị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động: Khoản chitrả thu nhập tăng thêm cho người lao động, hạch toán vào Mục 108 "Các khoảnthanh toán cho cá nhân"; khoản chi khen thưởng, hạch toán vào Mục 104"Tiền thưởng"; khoản chi phúc lợi và trợ cấp thêm ngoài những chínhsách chung cho những người tự nguyện về nghỉ việc trong quá trình tổ chức sắp xếplại lao động, hạch toán vào Mục 105 "Phúc lợi tập thể"; khoản chitrích lập Qũy dự phòng ổn định thu nhập, hạch toán vào Mục 134 “Chi khác”, tiểumục 16 theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước.

2.5. Quyết toán:

Đơn vị sựnghiệp thực hiện lập báo cáo kế toán quý, báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan quảnlý cấp trên theo quy định hiện hành.

2.6. Kiểm tra, kiểm soát hoạt độngthu, chi:

a) Kho bạcnhà nước các cấp:

- Thực hiệnkiểm soát chi theo quy định tại Thông tư hướng dẫn kiểm soát chi đối với đơn vịsự nghiệp thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chứcbộ máy, biên chế và tài chính và hướng dẫn tại Thông tư này;

- Trường hợpđơn vị sự nghiệp chưa có Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vềtài chính của cơ quan có thẩm quyền, chưa có Quy chế chi tiêu nội bộ gửi đếnKho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch, Kho bạc Nhà nước thực hiệnviệc kiểm soát chi theo các chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan có thẩm quyềnban hành;

- Cuối năm,căn cứ đề nghị của đơn vị, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện chuyển sốdư kinh phí chi thường xuyên, thu sự nghiệp sang năm sau tiếp tục sử dụng.Riêng đối với số dư chi thường xuyên sau khi thực hiện chuyển kinh phí, Kho bạcNhà nước tổng hợp theo đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấptrong thời hạn 45 ngày sau khi hết thời gian chỉnh lý quyết toán của từng cấpngân sách. Cơ quan tài chính căn cứ vào báo cáo của Kho bạc Nhà nước cùng cấpxem xét, làm thủ tục chuyển nguồn sang năm sau.

b) Trong quátrình thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính các đơn vị sựnghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra tình hình thực hiện ở đơn vị mình;

c) Các cơquan chủ quản và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện việc kiểm tra,thanh tra hoạt động thu, chi của các đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hànhvà quy định tại Thông tư này.

XI-Tổ chức thực hiện.

1.Xác định phân loại đơn vị sự nghiệp và mức ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt độngthường xuyên năm đầu ổn định:

a) Đối với các đơn vị sự nghiệptrung ương:

- Căn cứ vàochức năng, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao và hướng dẫn tại Thông tưnày, đơn vị lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gửi cơ quanquản lý cấp trên (theo phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này);

- Bộ chủ quảnxem xét, thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảmthường xuyên của đơn vị (đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động,đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động); tổnghợp gửi Bộ Tài chính (theo phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này).

Bộ Tài chínhxem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc phân loại đơn vị sự nghiệp và mức kinhphí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với đơn vị tự bảo đảmmột phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toànbộ chi phí hoạt động).

- Sau khi cóý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Bộ chủ quản ra quyết định giao quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp; trong đó xác định phânloại đơn vị sự nghiệp và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thườngxuyên của đơn vị (đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, đơn vịsự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động).

b) Đối với đơn vị sựnghiệp địa phương:

- Căn cứ vàochức năng, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao và hướng dẫn tại Thông tưnày, đơn vị lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gửi cơ quanquản lý cấp trên (theo phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này).

- Cơ quan chủquản địa phương xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí ngân sáchnhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chiphí hoạt động, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phíhoạt động); tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp (theo phụ lục số 3 kèm theoThông tư này).

- Cơ quan Tàichính xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc phân loại đơn vị sự nghiệp và mứckinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với đơn vị tự bảođảm một phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảmtoàn bộ chi phí hoạt động).

- Sau khi cóý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan chủ quản địa phương trình Uỷ bannhân dân các cấp (hoặc cơ quan được uỷ quyền) ra quyết định giao quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp; trong đó xác định phânloại đơn vị sự nghiệp và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thườngxuyên (đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệpdo ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động).

2. Năm cuối của thời kỳ ổn định, đơn vị sự nghiệp lập báo cáo tổngkết đánh gía tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàichính trong 3 năm. Căn cứ vào kết quả thực hiện của thời kỳ trước, nhiệm vụcủa năm kế hoạch và thời kỳ tiếp theo, đơn vị sự nghiệp lập phương án tự chủ, tựchịu trách nhiệm về tài chính của thời kỳ ổn định tiếp theo, gửi cơ quan quảnlý cấp trên xem xét cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước của năm kếhoạch.

Trình tự xemxét, phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vịsự nghiệp, thực hiện như quy định tại khoản 1, Mục XI Thông tư này.

5. Chế độ báo cáo hàng năm:

- Đơn vị sựnghiệp thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính định kỳ hàngnăm phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về kết quả thực hiện quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm về tài chính trước ngày 31 tháng 01 năm sau (theo phụ lục số05 kèm theo Thông tư này).

- Các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá về tình hình triển khai thựchiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gửi báo cáo về Bộ Tàichính trước ngày 25 tháng 2 của năm sau (theo phụ lục số 06 kèm theo Thông tưnày).

Trong quátrình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về BộTài chính để được kịp thời giải quyết ./.

Nơi nhận: - VP Quốc hội; - VP Chủ tich nuớc; - VP Chính phủ; - VP TW và các Ban của Đảng; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện KSNDTC; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP; - Cơ quan trung ương của các Đoàn thể; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Tài chính, Sở Nội vụ, KBNN, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn

PHỤLỤC SỐ 01

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘCỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ(Ban hành kèm Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tàichính)

Bản nội dungquy chế chi tiêu nội bộ do đơn vị sự nghiệp lập có các nội dung chính sau:

1. Mụcđích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

- Tạo quyềnchủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng đơn vị.

- Tạo quyềnchủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Là căn cứ đểquản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát củaKBNN; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểmtoán theo quy định.

- Sử dụng tàisản đúng mục đích, có hiệu quả.

- Thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí;

- Công bằng trongđơn vị; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những ngườicó năng lực trong đơn vị.

2. Nộidung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

Các đơn vị thựchiện chế độ tự chủ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ở một số khoản chi sau:

- Căn cứ tínhchất công việc, mức sử dụng của các năm trước, tuỳ theo từng đối tượng cụ thểđơn vị xây dựng mức khoán công tác phí tháng hoặc chuyến (bao gồm tiền tàu xeđi lại, phụ cấp công tác phí, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, chi phí khác),chứng từ để thanh toán công tác phí cho cán bộ viên chức đi công tác là: Giấyđi đường có ký duyệt của Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ đi công tác và xác nhận củacơ quan nơi cán bộ đến công tác.

b) Chi tiêu hộinghị và tiếp khách: căn cứ vào chế độ hiện hành của nhà nước, đơn vị quy định mứcchi hội nghị do đơn vị tổ chức; quy định cụ thể đối tượng và mức chi tiếp kháchđến giao dịch với đơn vị.

c) Sử dụngvăn phòng phẩm: Căn cứ mức sử dụng văn phòng phẩm của từng cán bộ, viên chức,hoặc từng phòng, ban, bộ phận (bút viết, giấy in, giấy phô tô, mực in, mựcphôtôcopy, cặp đựng tài liệu…) của các năm trước, đơn vị có thể xây dựng mứckhoán bằng hiện vật cho từng cá nhân, phòng, ban, bộ phận hoặc khoán bằng tiềntrên cơ sở mức khoán bằng hiện vật;

d) Về sử dụngđiện thoại:

- Về sử dụngđiện thoại tại công sở: căn cứ thực tế sử dụng điện thoại tại cơ quan trong cácnăm trước đơn vị xây dựng mức khoán kinh phí thanh toán cước phí sử dụng điệnthoại đơn vị phù hợp với từng phòng, ban, bộ phận…

- Về sử dụngđiện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động: Tiêu chuẩn trang bị điệnthoại và chi phí mua máy điện thoại, chi phí lắp đặt và hòa mạng đơn vị thực hiệntheo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Riêng mức thanh toán tiền cước phíđiện thoại, đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị tự bảo đảm một phầnchi phí hoạt động, chi phí điện thoại có thể xây dựng mức cao hơn hoặc thấp hơnso với quy định, nhưng mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại tối đa khôngquá 200.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định tại nhà riêng và 400.000đồng/máy/tháng đối với điện thoại di động.

Đối với trườnghợp không đủ tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoạidi động theo quy định trên, nhưng trong thực tế xét thấy cần thiết phải trang bịđể phục vụ công việc chung thì Thủ trưởng đơn vị được quyết định việc cấp tiềnđể thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cho phù hợp (riêng tiền mua máy,chi phí lắp đặt và hòa mạng máy do cá nhân phải tự thanh toán). Đối với đơn vịsự nghiệm bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chiphí hoạt động: Mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại tối đa không quá200.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định tại nhà riêng và 400.000 đồng/máy/thángđối với điện thoại di động; Đơn vị sự nghiệp kinh phí hoạt động do ngân sách bảođảm: Mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại tối đa không quá 100.000 đồng/máy/thángđối với điện thoại cố định tại nhà riêng và 200.000 đồng/máy/tháng đối với điệnthoại di động.

Đ) Về sử dụngđiện trong cơ quan:

Đơn vị xây dựngquy chế quy định về việc sử dụng điều hòa nhiệt độ, điện thắp sáng trong cơquan; không sử dụng điện phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

e) Về sử dụngô tô phục vụ công tác:

Căn cứ quy địnhhiện hành của nhà nước, đơn vị xây dựng quy chế quy định cụ thể các đối tượngđược sử dụng, xe ô tô hiện có của đơn vị hoặc thuê xe dịch vụ, không sử dụng xeô tô phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Quy định cụ thể việc xử lý đối với các trườnghợp sử dụng xe ô tô không đúng quy định;

g) Thanh toáncác khoản chi phí nghiệp vụ chuyên môn:

Chi phí nghiệpvụ chuyên môn của mỗi lĩnh vực sự nghiệp có đặc điểm riêng, trên cơ sở định mứckinh tế mỹ thuật và mức chi hiện hành, đơn vị sự nghiệp xây dựng quy chế quảnlý, thanh toán các khoản chi nghiệp vụ cho phù hợp khả năng nguồn tài chính vàbảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

h) Hoạt độngdịch vụ:

Các đơn vị sựnghiệp có hoạt động dịch vụ, xây dựng quy chế quản lý hoạt động dịch vụ theonguyên tắc quản lý thống nhất; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm trướccơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt hoạt động thu chi, mức thu của các đơn vịtrực thuộc.

Quy định việcsử dụng, quản lý tài sản của đơn vị trong hoạt động dịch vụ; Quy định việctrích khấu hao tài sản, duy tu và sử