Danh Sách Key Win 8

Windows 8 Product Key miễn phí cho 32 bit, 64 bit – Khi người dùng nhận được đĩa cài đặt Windows 8 từ một bạn không kèm theo mã khóa sản phẩm, anh ta sẽ bắt đầu tìm kiếm nó ở đây. Như chúng ta thừa nhận, trong trường hợp không có cửa sổ chính 8 sản phẩm là khá không thể được cài đặt. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm Windows 8 Product Key miễn phí cho 32 bit, 64 bit bạn sẽ không bị buộc phải đi lang thang ở đây và sau đó đọc bài báo này.

Windows 8 Product Key miễn phí

Windows 8 Product Key bao gồm mã 25 ký tự thường được gọi là serial key. Danh sách được đề cập dưới đây bao gồm các phím làm việc 100% cho phép kích hoạt Hệ điều hành.

*


YMMV-FVDXB-QP6XF-9FTRT-P7F9V32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7BTNJ7-FFMBR-FF9BH-7QMJ9-H49T7
RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KVQXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49VXCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPFFB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3QGR4N-78PMD-KCRQ7-83BXT-YG667
HB39N-V9K6F-P436V-KWBTC-Q3R9V967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7MMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KV4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
CR8NG-63KCR-X2MPD-G7M7P-GQ4DHGCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2WBQW
9XNM-YYY38-8R9HM-YFPTX-T8XT76PN82-R4BBH-XX8K2-DCK84-VMFDHDNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPFXKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQHMBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7
NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXVMNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXYRRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV
JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQTKNTGM-BGJCJ-BPH3X-XX8V4-K4PKVN4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7
XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKBMHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8
ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQHTT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW34NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H

Windows 8 product keys cho 64-bit

2GVN8-TV3C2-K3YM7-MMRVM-BBFDH327NW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7F8X33-CNV3F-RH7MY-C73YT-XP73HXWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KVTT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXWTK8TP-9J96P-7X7WW-RFFTV-B7PQFA967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK49G4HW-VH26C-733KW-K6F68-J8CK4MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDHHNRGD-JP8FC-6F6CY-2XHYY-RCWXVBDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXVF2M4V-KFNB7-9VVTW-MVRBQ-BG667KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH2NF99-CQRYR-G6PQ9-WYGJ7-8HRDHVHNT7-CPRFX-7FRVJ-T8GVM-8FDG7KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH4JKWV-MNJCY-8MW3Q-VJYGP-DC73HNBWPK-K86W9-27TX3-BQ7RB-KD4DHMMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KVCDQND-9X68R-RRFYH-8G28W-82KT7N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G739DQ2-N4FYQ-GCY6F-JX8QR-TVF9VMMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KVF2M4V-KFNB7-9VVTW-MVRBQ-BG667ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQHDWV49-3GN3Q-4XMT7-QR9FQ-KKT67RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T784NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49VJ6FW2-HQNPJ-HBB6H-K9VTY-2PKT7N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G784NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49VVHNT7-CPRFX-7FRVJ-T8GVM-8FDG7BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXVF8X33-CNV3F-RH7MY-C73YT-XP73HCDQND-9X68R-RRFYH-8G28W-82KT7HV3TW-MMNBG-X99YX-XV8TJ-2GV3HGPTCC-XN297-PVGY7-J8FQY-JK49V967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7GPTCC-XN297-PVGY7-J8FQY-JK49VCR8NP-K37C3-MPD6Q-MBDDY-8FDG7F7BDM-KTNRW-7CYQP-V98KC-W2KT7ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQHHV3TW-MMNBG-X99YX-XV8TJ-2GV3H84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49VQ4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T72GVN8-TV3C2-K3YM7-MMRVM-BBFDHD32KW-GNPBK-CV3TW-6TB2W-K2BQHRRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7D2GBF-NGBW4-QQRGG-W38YB-BBFDH2CMGK-NMW4P-B846H-YXR6P-27F9V988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DHFFX8D-N3WMV-GM6RF-9YRCJ-82KT72VTNH-323J4-BWP98-TX9JR-FCWXV3NHJ7-3WWQK-4RFTH-8FHJY-PRYQH7HBX7-N6WK2-PF9HY-QVD2M-JK49VN9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7D7KN2-CBVPG-BC7YC-9JDVJ-YPWXVNTVHT-YF2M4-J9FJG-BJD66-YG667TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH

Windows 8.1 product keys

TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXWDNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7JJMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQTKKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XVDFHJDU-QJH7K-FJDJ-FQJ24-DFJD334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49VT3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV4NMMK-QJH7K-F38H2-FQJ24-2J8XV3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQHQ4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH2VTNH-323J4-BWP98-TX9JR-FCWXVDHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDUFJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI

Nếu bạn đang cố gắng, các phím này là chính hãng và hỗ trợ cho các phiên bản đa dạng của hệ điều hành. Bất kể ngôn ngữ bạn có ở trên được viết bằng nhóm chữ số sẽ có khả năng hoàn thành yêu cầu của bạn. Nếu bạn vẫn bị mắc kẹt và đối mặt với một mess up và up bạn có quyền tự do bày tỏ quan điểm của bạn đối với Windows 8 Product Key miễn phí cho 32 bit, 64 bit.